Energy conservation in the industry of Tanzania
: Report 2: Cost reduction by energy conservation at Tanzania Breweries Ltd. : a case study

  • T.J.A. Toussaint

Scriptie/Masterproef: Master

Datum prijs1994
Originele taalEngels
BegeleiderH.C.J.J. Gaillard (Afstudeerdocent 1), A.J.D. (Fred) Lambert (Afstudeerdocent 2) & A.M.C. (Lex) Lemmens (Afstudeerdocent 2)

Citeer dit

'