Zur selektiven Oxidation von Cycloocten mit H2O2 katalysiert durch Rhenium-porphyrin-Komplexe

C. Ly, D. Vogt, W. Keim

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  129 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)646-647
  TijdschriftChemie, Ingenieur, Technik
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit