Zirconocene immobilization and activation on MgCl2-based supports : factors affecting ethylene polymerization activity

R. Huang, R. Duchateau, C.E. Koning, J.C. Chadwick

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The effect of cyclopentadienyl ring substitution on the immobilization and activation of zirconocenes on supports of type MgCl2/AlRn(OEt)3-n has been investigated. Comparison of the activity of immobilized zirconocenes (RCp)2ZrCl2 in ethylene polymerization, using simple aluminum alkyls such as AlEt3 or AliBu3 as a cocatalyst, revealed a remarkable effect of the substituent R in the cyclopentadienyl ring. Low activity (
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)579-590
TijdschriftMacromolecules
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zirconocene immobilization and activation on MgCl2-based supports : factors affecting ethylene polymerization activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit