Zeolite y crystals with trimodal porosity as ideal hydrocracking catalysts

Krijn P. De Jong, Jovana Zečević, Heiner Friedrich, Petra E. De Jongh, Metin Bulut, Sander Van Donk, Régine Kenmogne, Annie Finiels, Vasile Hulea, François Fajula

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

221 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Working at the Y: Zeolite Y crystals with micropores (ca. 1 nm), small mesopores (ca. 3 nm), and large mesopores (ca. 30 nm) were obtained by base leaching of previously steamed and acid-leached material. The zeolite Y crystals with trimodal porosity (see electron-tomographic picture) displayed close to ideal hydrocracking selectivity and enhanced yields of kerosene and diesel.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10074-10078
Aantal pagina's5
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume49
Nummer van het tijdschrift52
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 dec 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zeolite y crystals with trimodal porosity as ideal hydrocracking catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit