Zelfverdichtend beton volgens de Chinese methode: Deel 2. Proeven op mortel en betonspecie

H.J. Radix, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In het vorige nummer van Cement is de theorie van de Chinese ZVB-mengselontwerpmethode besproken; een methode die het ontwerpen van zo economisch mogelijke mengsels als uitgangspunt heeft. Gesteld is dat het toepassen van fijn zand een goede optie kan zijn om het verbruik van andere poedermaterialen terug te dringen. In dit vervolgartikel worden de resultaten van mortel- en betonspecieproeven beschreven.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)104-107
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume56
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit