Z-E conformational isomerism of nerol, geraniol, and their acetates

J.W. Haan, de, L.J.M. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

NMR shift values indicate that geraniol has an E-conformation and nerol a Z-conformation. Thus, the shift reagent, tris(dipivalomethanato)-europium(III), is added to solns. of geraniol, nerol, geranyl acetate, and neryl acetate in CCl4 and the shift values of the C-4, C-5, and C-10 protons are examd. The opposite conformational assignments made by F. H. A. Rummens (1965) are discussed. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2703-2706
Aantal pagina's4
TijdschriftTetrahedron Letters
Volume12
Nummer van het tijdschrift29
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Z-E conformational isomerism of nerol, geraniol, and their acetates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit