Wiener-type topological indices of phenylenes

Boris Furtula, Ivan Gutman, Željko Tomović, Aleksander Vesel, Igor Pesek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Wiener index W of a phenylene (PH) has earlier been shown to depend in a mathematically exact manner on the Wiener indices of its hexagonal squeeze (HS) and inner dual (ID). We now examine the analogous dependency for a class of Wiener-type indices W λ , where λ is a variable parameter (W λ = W for λ=1) is examined now. It is shown that some features of the dependency of W(PH) on W(HS) and W(ID) are maintained for all values of λ, -5 ≤ λ ≤ +5, whereas some are violated.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1767-1772
Aantal pagina's6
TijdschriftIndian Journal of Chemistry. Section A
Volume41
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - sep 2002
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wiener-type topological indices of phenylenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit