Widely tunable, efficient on-chip single photon sources at telecommunication wavelengths

T.B. Hoang, J. Beetz, M. Lermer, L. Midolo, M. Kamp, S. Höfling, A. Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Widely tunable, efficient on-chip single photon sources at telecommunication wavelengths'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie