Why is software late? : an empirical study of reasons for delay in software development

M.J.I.M. Genuchten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

129 Citaten (Scopus)
171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)582-590
TijdschriftIEEE Transactions on Software Engineering
Volume17
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit