Why is autonomous localisation required in lateral cooperative control?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-35
TijdschriftERCIM News
Nummer van het tijdschrift109
StatusGepubliceerd - apr 2017

Citeer dit