Who uses running apps and sports watches? : determinants and consumer profiles of event runners' usage of running-related smartphone applications and sports watches.

M.A. Janssen, J. Scheerder, E. Thibaut, A.C. Brombacher, S.B. Vos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere0181167
Pagina's (van-tot)1-17
Aantal pagina's17
TijdschriftPLoS ONE
Volume12
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit