Which matrices are immune against the transportation paradox?

V.G. Deineko, B. Klinz, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)495-501
TijdschriftDiscrete Applied Mathematics
Volume130
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit