What makes an oxidation catalyst a selective catalyst

G.C.A. Schuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

A review with 42 refs on the oxidn. of olefins over oxide catalysts. Topics are the Bi2O3-MoO3 catalyst, single oxides as catalysts, reoxidn. of partly reduced oxides, comparison of the activities of various molybdates, double-bond isomerization, org. chemistry of the oxidn., the active site. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1307-1318
TijdschriftChimica e l'Industria
Volume51
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1969

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What makes an oxidation catalyst a selective catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit