Weierstrass semigroups in an asymptotically good tower of function fields

G.R. Pellikaan, H. Stichtenoth, F. Torres

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Weierstrass semigroups of some places in an asymptotically good tower of function fields are computed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-392
TijdschriftFinite Fields and their Applications
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Weierstrass semigroups in an asymptotically good tower of function fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit