Wavelength conversion using nonlinear polarization rotation in a single semiconductor optical amplifier

Y. Liu, M.T. Hill, E. Tangdiongga, H. Waardt, de, N. Calabretta, G.D. Khoe, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

136 Citaten (Scopus)
247 Downloads (Pure)

Samenvatting

We discuss an all-optical wavelength converter based on nonlinear polarization rotation in a single semiconductor optical amplifier. We show that inverted and noninverted wavelength conversion can be realized. We also demonstrate this wavelength-conversion concept can operate over a large wavelength range. Experiments show that error-free wavelength conversion can be obtained at a bit rate of 10 Gb/s.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)90-93
Aantal pagina's4
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength conversion using nonlinear polarization rotation in a single semiconductor optical amplifier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit