Water-responsive dual-coloured photonic polymer coatings based on cholesteric liquid crystals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

20 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94650-94653
Aantal pagina's4
TijdschriftRSC Advances
Volume5
Nummer van het tijdschrift115
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit