Water hammer with column separation : a historical review

A. Bergant, A.R. Simpson, A.S. Tijsseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

389 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Water hammer with column separation : a historical review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering