Vote trading and subset sums

S. Bervoets, V. Merlin, G. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
155 Downloads (Pure)

Samenvatting

We analyze the complexity of vote trading problems with equal-sized voting districts. For two allied vote-swapping parties, the problem is polynomially solvable. For three parties, the problem is NP-complete. Keywords: Vote swapping; Vote trading; Manipulation; Subset sum problem
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-102
Aantal pagina's4
TijdschriftOperations Research Letters
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vote trading and subset sums'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit