Voltage droop control at point of common coupling with arm current and capacitor voltage analysis for distribution static synchronous compensator based on modular multilevel converter

Chen Xu, Ke Dai (Corresponding author), Xinwen Chen, Yong Kang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1643-1653
TijdschriftIET Power Electronics
Volume9
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 jun 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit