Viscoelastic properties of concentrated suspensions

F.W.A.M. Schreuder, A.J.G. Diemen, van, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-43
TijdschriftJournal of Colloid and Interface Science
Volume111
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit