Virtual screening and experimental validation reveal novel small-molecule inhibitores of 14-3-3 protein-protein interactions

P. Thiel, L. Röglin, N. Meissner, S. Henning, O. Kohlbacher, C. Ottmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

We report first non-covalent and exclusively extracellular inhibitors of 14-3-3 protein-protein interactions identified by virtual screening. Optimization by crystal structure analysis and in vitro binding assays yielded compounds capable of disrupting the interaction of 14-3-3s with aminopeptidase N in a cellular assay.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8468-8470
Aantal pagina's2
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume49
Nummer van het tijdschrift76
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Virtual screening and experimental validation reveal novel small-molecule inhibitores of 14-3-3 protein-protein interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit