Video-based actigraphy is an effective contact-free method of assessing sleep in preterm infants

Xi Long (Corresponding author), Javier Espina Perez, Renée Otte, Wenjin Wang, Ronald M. Aarts, Peter Andriessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftActa Paediatrica
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
DOI's
StatusE-publicatie vóór gedrukte publicatie - 2021

Citeer dit