Vibrational population of hydrogen molecules excited by an RF discharge in an expanding thermal arc plasma as determined by emssion spectroscopy

D.K. Otorbaev, M.J. Graaf, de, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-202
TijdschriftContributions to Plasma Physics
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit