Vibrating intrinsic reverberation chamber for electromagnetic compatibility measurements

R. Serra, A. C. Rodríguez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vibrating intrinsic reverberation chamber for electromagnetic compatibility measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.