Verrassend gedrag van onderkoeld glycerol boven de glasovergang

T. Xia, M. Orrit, C. Storm, W. Saarloos, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Het algemeen geaccepteerde beeld is dat de meeste glasvormende materialen zich boven de glastemperatuur als gewone vloeistoffen met een uitzonderlijk hoge viscositeit gedragen. Bij toeval hebben we in recente experimenten in ons laboratorium ontdekt dat dit voor glycerol niet altijd opgaat. Spectroscopie-experimenten aan enkele testmoleculen in onderkoeld glycerol boven de glastemperatuur geven aan dat er een heterogene structuur kan ontstaan van vloeistofgebiedjes die zijn omgeven door een vaste matrix. Reologiemetingen bevestigen dat deze vaste elastische matrix een stijfheid heeft die langzaam in de tijd toeneemt. De metingen suggereren bet bestaan van exotische fasen die gedomineerd worden door frustratie: er zijn meerdere effecten in bet spel, die bet systeem verschillende kanten op duwen maar nooit allemaal bun zin kunnen krijgen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)340-344
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume74
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verrassend gedrag van onderkoeld glycerol boven de glasovergang'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit