Verification studies of a simplified model for the removal of dichloromethane from waste gases using a biological trickling filter (Part I)

R.M.M. Diks, S.P.P. Ottengraf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  120 Citaten (Scopus)
  70 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-99
  TijdschriftBioprocess Engineering
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit