Ventilation of operating theatres requires a performance

M.G.L.C. Loomans, W. Houdt, van, A.D. Lemaire, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S80-S80
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Hospital Infection
Volume64
Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit