Velocity dependent friction and diffusion for grains in neutral gases, dusty plasmas and active systems.

S.A. Trigger, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-98
TijdschriftPhysica A. Statistical Mechanics and its Applications
Volume347
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit