Variation of cardiac troponin I and T measured with sensitive assays in emergency department patients with noncardiac chest pain

V. Scharnhorst, K. Krasznai, M. Veer, van 't, R.H. Michels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
249 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation of cardiac troponin I and T measured with sensitive assays in emergency department patients with noncardiac chest pain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen