VAPO as catalyst for liquid phase oxidation reactions. Part I: preparation, characterisation and catalytic performance

M.J. Haanepen, J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)183-201
TijdschriftApplied Catalysis. A, General
Volume152
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit