UV detection at 206 nm in isotachophoresis

T.P.E.M. Verheggen, F.M. Everaerts, J.C. Reijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
151 Downloads (Pure)

Samenvatting

The theoretical and practical possibilities and limitations of UV detection at 206 nm in isotachophoresis are discussed with respect to the operational systems, capillary material, UV light source and detection.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-104
TijdschriftJournal of Chromatography, A
Volume320
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'UV detection at 206 nm in isotachophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit