Using rhetorical structure in sentiment analysis

A. Hogenboom, F. Frasincar, F. de Jong, U. Kaymak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-77
TijdschriftCommunications of the ACM
Volume58
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2015

Citeer dit