Using constraint preconditioners with regularized saddle-point problems

H.S. Dollar, N.I.M. Gould, W.H.A. Schilders, A.J. Wathen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using constraint preconditioners with regularized saddle-point problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen