Using calorimetry to measure the mechanics of temperature-responsive microgels

Frank Aangenendt, Wouter Ellenbroek, H.M. Wyss

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - dec 2015

Citeer dit