Using a security requirements engineering methodology in practice: The compliance with the Italian data protection legislation

F. Massacci, M. Prest, N. Zannone

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  61 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Extending Requirements Engineering modelling and formal analysis methodologies to cope with Security Requirements has been a major effort in the past decade. Yet, only few works describe complex case studies that show the ability of the informal and formal approaches to cope with the level complexity required by compliance with ISO-17799 security management requirements. In this paper we present a comprehensive case study of the application of the Secure Tropos RE methodology for compliance to the Italian legislation on Privacy and Data Protection by the University of Trento, leading to the definition and analysis of a ISO-17799-like security management scheme.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)445-455
  TijdschriftComputer Standards & Interfaces
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Using a security requirements engineering methodology in practice: The compliance with the Italian data protection legislation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit