Usage of the inductive energy storage in the field winding for driving the variable reluctance motor

J. Bao, K. Boynov, J.J.H. Paulides, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Usage of the inductive energy storage in the field winding for driving the variable reluctance motor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen