Uniqueness of weak solutions for a pseudo-parabolic equation modeling two phase flow in porous media

X. Cao, I.S. Pop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper, we prove the uniqueness of weak solutions for a pseudo-parabolic equation modeling two-phase flow in a porous medium, where dynamic effects are included in the capillary pressure. We transform the equation into an equivalent system, and then prove the uniqueness of weak solutions to the system which leads to the uniqueness of weak solutions for the original model. Keywords: Pseudo-parabolic equation; Dynamic capillary pressure; Two-phase flow; Weak solution; Uniqueness
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-30
Aantal pagina's6
TijdschriftApplied Mathematics Letters
Volume46
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uniqueness of weak solutions for a pseudo-parabolic equation modeling two phase flow in porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit