Uniform asymptotics of a Bessel-function series occurring in a transmission-line problem

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-159
TijdschriftJournal of Computational and Applied Mathematics
Volume37
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit