Uniform asymptotic solutions of discontinuous initial value problems for dispersive hyperbolic equations

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-44
TijdschriftQuarterly of Applied Mathematics
Volume25
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit