Understanding the role of latent feature diversification on choice difficulty and satisfaction

M.C. Willemsen, M.P. Graus, B.P. Knijnenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
208 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the role of latent feature diversification on choice difficulty and satisfaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen