Understanding the role of latent feature diversification on choice difficulty and satisfaction

M.C. Willemsen, M.P. Graus, B.P. Knijnenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
204 Downloads (Pure)

Zoekresultaten