Understanding how teachers learn as a prerequisite for promoting teacher learning

D. Beijaard, F.A.J. Korthagen, N. Verloop

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    39 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding how teachers learn as a prerequisite for promoting teacher learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.