Understanding FTS selectivity: the crucial role of surface hydrogen

C.J. Weststrate (Corresponding author), J.W. Niemantsverdriet

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    12 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding FTS selectivity: the crucial role of surface hydrogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie

    Chemische stoffen