Ultrafast carrier capture at room temperature in InAs/InP quantum dots emitting in the 1.55 µm wavelength region

E.W. Bogaart, R. Nötzel, Q. Gong, J.E.M. Haverkort, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrafast carrier capture at room temperature in InAs/InP quantum dots emitting in the 1.55 µm wavelength region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie