Ultra-drawing of high molecular weight polyethylene cast from solution

P. Smith, P.J. Lemstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  125 Citaten (Scopus)
  311 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)891-894
  TijdschriftColloid and Polymer Science
  Volume258
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit