Uitlaatgaskatalysatoren voor auto's

A.H.J. Colaris, G. Verkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

75 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel de fiets als personen vervoermiddel om uiteenlopende redenen te prefereren is boven de bromfiets of de auto, kiezen (helaas) veel leerlingen voor gemotoriseerd vervoer. Zo gauw ze de 16 jaar gepasseerd zijn, schaffen zij zich een brommer aan en na hun achttiende verjaardag proberen zij zo snel mogelijk een rijbewijs te bemachtigen, ondanks de negatieve geluiden over autogebruik zoals filevorming, verkeersonveiligheid en milieuvervuiling. Wat het laatste betreft wordt in dit artikel ingegaan op de uitlaatgaskataIysator voor auto's met de bijbehorende milieutechnologische, chemische en fysische aspecten. Dit onderwerp is ons inziens interessant en relevant voor leerlingen in de vrije ruimte van Biologie/Natuurkunde/ Scheikunde in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)346-348
TijdschriftNVOX : Tijdschrift voor Natuurwetenschap op School
Volume21
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit