TVVL Roadmap to nZEB

W.H. Maassen, K. Gvozdenovic, W. Zeiler, H. Besselink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

165 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel licht het uitgevoerde onderzoek ‘TVVL Roadmap to nZEB’ toe. Aanleiding voor dit onderzoek is dat in 2020 alle nieuwe gebouwen volgens de opgelegde Europese regelgeving nearly Zero Energy Buildings (nZEB), Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) ˜ 0, gebouwen moeten zijn. Het onderzoeksdoel was om informatie en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied nZEB in Nederland te geven. Er is speciale aandacht gegeven aan de mogelijke consequenties voor gebouwinstallaties en de financiele haalbaarheid van energiebesparende maatregelen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-44
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume43
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'TVVL Roadmap to nZEB'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit