Turning GSOS rules into equations for linear time-branching time semantics

M.W. Gazda, W.J. Fokkink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  An existing axiomatization strategy for process algebras modulo bisimulation semantics can be extended so that it can be applied to other behavioural semantics as well. We study term rewriting properties of the resulting axiomatizations.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)34-44
  TijdschriftThe Computer Journal
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Turning GSOS rules into equations for linear time-branching time semantics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit