Turbulent flow in capillary gas chromatography

A.J.J. van Es, J.A. Rijks, C.A.M.G. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
179 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-47
TijdschriftJournal of Chromatography, A
Volume477
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit