Turbulence modification and heat transfer enhancement by inertial particles in turbulent channel flow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
211 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer123301
Pagina's (van-tot)123301-1/8
Aantal pagina's8
TijdschriftPhysics of Fluids
Volume23
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit